Náš FITR- Food Incubators Transforming Regions projekt vidí obrovský potenciál v potravinárskom priemysle, podpore revitalizácie komunít a rozvoja malého podnikania. FITR sa snaží rozvíjať tento potenciál tým, že pripravuje širokú škálu nástrojov na pomoc komunitám pri úspešnom zavádzaní potravinových inkubátorov. Tieto potravinové inkubátory umožnia rastúcemu počtu novo vznikajúcich potravinárskych a stravovacích firiem, ktoré naliehavo potrebujú miesto pre výrobu, vzdelávanie a rozvoj.

Náš cieľ je jasný:

Projekt Food Incubators Trasnforming Regions sa snaží o vytvorenie efektívneho a replikovateľného modelu poskytujúceho vzdelávanie a štruktúru na založenie  stravovacej prevádzky ako malého podniku & inkubátora. To na oplátku podporí podnikanie a tým udržateľný hospodársky rozvoj prostredníctvom lepšie dostupných zdrojov na otvorenie malých podnikov a vytváranie pracovných miest v tomto odvetví.

01-shutterstock_243510040

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

  • Založiť štyri udržateľné, na stravovacie odvetvie zamerané Regionálne partnerstvá, ktorých cieľom je analyzovať a prezentovať príklady dobrej praxe v budovaní potravinových inkubátorov.
  • Vytvoriť a publikovať “Návod ako rozvíjať regionálne potravinové inkubátory”, ktorý bude obsahovať “ako na to” stratégiu založenia a prevádzky potravinových inkubátorov, ktorá vychádza z úspešných modelov pôsobiacich v iných regiónoch avyužíva inovatívne koncepty z celého sveta.
  • Vytvoriť a akreditovať vzdelávací kurz, absolvovaním ktorého získajú účastníci OVaP zručnosti a poznatky potrebné pre založenie a riadenie potravinového inkubátora.
  • Vytvoriť a publikovať vzdelávací kurz založený na princípoch blended learningu s názvom „Návod ako založiť a prevádzkovať úspešný potravinový inkubátor“. Vzdelávacie materiály, open education resources, budú určené pre miestne samosprávy, obchodné rozvojové agentúry, neziskové organizácie a ďalších záujemcov o vytvorenie potravinových inkubátorov.